Studium na univerzitě

Studium na Novém Zélandu stojí poněkud ve stínu ostatních velkých zemí jako Velká Británie, USA, Kanada a Austrálie. Přitom tato malá země nabízí řadu výhod ve srovnání s ostatním anglosaskými zeměmi. Životní náklady jsou zde nejnižší a při delším studiu kompenzují i poměrně drahou letenku. Školné je u většiny oborů nižší než v jiných anglosaských zemích. Novozélandské vzdělání je mezinárodně uznávané. Dlouhodobí studenti na školách třetího stupně si mohou přivydělávat. K dalším výhodám patří celoročně příznivé klima s mírnou zimou podobnou spíše našemu jaru, nádherná příroda poskytující ideální podmínky pro turistiku, vodní sporty, adrealinové aktivity a další. Je to poměrně bezpečná země se západní kulturou a pohodovým životním stylem. Lidé jsou zde velmi přátelští a pohostinní. Novozélandský školský systém je více podobný britskému než americkému systému.

V zemi je osm státních univerzit. Většina je specializována na určité obory. Fakulty vědy, umění a obchodu jsou všude. Přesné informace o oborech a podmínkách jsou na jejich webových stránkách.

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND, Auckland, www.auckland.ac.nz (strojírenství, IT) THE UNIVERSITY OF WAIKATO, Hamilton, Auckland,Tauranga, www.waikato.ac.nz (zemědělství)

AUCKLAND UNIVESITY OF TECHNOLOGY www.aut.ac.nz

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON, Wellington, www.vuw.ac.nz (práva, umění)

UNIVESITY OF OTAGO, Dunedin, www.otago.ac.nz (společenské vědy) UNIVERSITY OF CANTERBURY, Christchurch, www.canterbury.ac.nz (management)

MASSEY UNIVERSITY, Palmerston North, Albany, www.massey.ac.nz (zemědělství, žurnalistika, marketing)

LINCOLN UNIVERSITY, Christchurch. www.lincoln.ac.nz

Bakalářská studia dále nabízí dalších sedm soukromých škol a sedm státních pedagogických institutů (Colleges of Education).

Ve srovnání se studiem v ČR je studium náročnější a intenzivnější. Univerzity, jako jinde v západním světě, jsou především výzkumné instituce, kde se studentům předávají čerstvé vědecké poznatky a studenti jsou nuceni do vlastního výzkumu. Univerzity mají dostatek finančních prostředků na zaplacení odborníků, kteří se rekrutují z celého světa.

Vzdělávací systém má čtyři stupně. První stupeň – bakalářské studium – vyžaduje 3 – 5 let studia podle oboru. Většina studentů po získání bakalářského titulu odchází do praxe. O dalších třech stupních se hovoří jako o postgraduálním studiu. To začíná na úrovni Honours Degrese, kde se studenti učí kritickému a analytickému myšlení a hlavně výzkumným metodám. Trvá jeden rok a třídy mají jen 10 – 15 studentů. Dalším stupněm je Masters Degree, který představuje další rok studia. Skládá se z vypracování a obhájení výzkumné (disertační) práce, která zahrnuje sběr a analýzu dat, analýzu literatury a vyhodnocení. Z absolventů se stávají univerzitní učitelé a vrcholoví manažeři. Toto studium je obdobou českého doktorandského studia. Posledním čtvrtým stupněm je tříleté doktorandské studium (PhD), které se skládá rovněž z vypracování disertační práce. Od předchozího se liší délkou studia a hloubkou výzkumu. Absolvují ho většinou akademici při práci.

Vztahy mezi studenty a učiteli jsou přátelské a často přerůstají v kamarádství. Není výjimkou, že učitelé zvou žáky domu a na společenské akce. Všichni se oslovují křestním jménem, což přispívá k přátelské atmosféře. Příjemná atmosféra vládne i na kolejích.

Jednoleté kurzy Business a Management zakončené diplomem nabízí New Zealand Institute of Education (NZIE) Jejich součástí je i tříměsíční neplacená praxe. Výhodou je, že absolvent může získat jednoleté vízum pro hledání práce na N.Zélandu a následně je šance na rezidentní vízum.

Přihlášky ke studiu je nutno podat na formulářích školy, jsou ke stažení na webových stránkách, obvykle alespoň 3 měsíce předem. U přihlášek k bakalářskému studiu se obvykle vyžaduje předložení maturitního vysvědčení a dokladu o jazykové zkoušce . Pokud žadatel v angličtině již minimálně 2 roky nestudoval, musí mít zkoušku na úrovni IELTS 6.0 nebo TOEFL 550, u některých oborů mohou být požadavky ještě vyšší. Pro magisterské studium je požadavek IELTS 6.5 nebo TOEFL 580.

Pokud žadatel má již kredity z předchozího vysokoškolského studia, může zažádat o jejich uznání. Výsledek závisí na posoužení školy. Mezi ČR a NZ není uzavřena dohoda o vzájemném uznávání vzdělání.

Když žadatel nesplňuje jazykové podmínky, nabízí všechny univerzity přípravné kurzy k vysokoškolskému studiu – Foundation studies. Tyto kurzy připravují po stránce jazykové i odborné. Mají pevné začátky obvykle 4 x do roka. Podle výchozí úrovně studenta trvají 3 až 9 měsíců. Jsou zakončeny jazykovou zkouškou.

Akademický rok začíná obvykle v březnu a končí v listopadu. Jsou dva možné nástupní termíny do roka.

Výše školného se liší podle oborů, roční poplatek za bakalářské studiu se pohybuje od NZD 30.000,- . Dražší jsou technické obory. Povinné je i zdravotní pojištění.

Stipendia pro zahraniční studenty jsou většinou určeny  pro podporu studentů z chudých zemí. Výjimečně se vyskytnou i stipendia, o která mohou zažádat i čeští studenti nejlépe přes příslušné oddělení své domácí univerzity.

Vzájemné výměna studentů  je mezi  Karlovou univerzitou a University of Otago.

Ke každému studiu delšímu než 3 měsíce potřebují občané ČR  i SR studentské vízum. Studium kratší než 3 měsíce lze absolvovat v rámci bezvízového styku. Žádosti se podávají u NZIS, 80 Haymarket. London SW1Y 4TE, Velká Británie. Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.immigration.govt.nz K žádosti je kromě formuláře, pasu, fotky, poplatku, výpisu z letenky potřeba potvrzení školy o přijetí a zaplacení školného. (Školné se platí  na rok , výjimečně na 6 měsíců dopředu). Žadatel musí doložit např. výpisem ze svého účtu, že má dostatek finančních prostředků na pobyt, asi NZD 10.000 na rok. Když má žadatel v úmyslu být v zemi déle než 2 roky, musí ještě předložit doklad o zdravotní prohlídce, roentgenu plic a výpis z trestního rejstříku. Vízum se uděluje maximálně na rok a delší studium se řeší žádostí o prodloužení.

Držitelé studentského víza, kteří studují alespoň rok na škole třetího stupně, mohou zažádat o Variation of Conditions a získat povolení pracovat max. 15 hodin týdně, pokud toto povolení nedostali automaticky s vízem. Školy mají za povinnost docházku studentů na studium kontrolovat a nezdůvodněnou absenci hlásit NZIS.

Studenti starší 18 let mohou studovat i na polytechnikách, kterých je v zemi 21. Nabízejí širokou paletu odborných kurzů v různých délkách od několika měsíců do jednoho roku zakončených diplomem. Nabízejí i bakalářské studium a přípravné kurzy. Hlavní podmínkou pro přijetí jsou jazykové znalosti, jako u vysokoškolského studia. Náklady na studium jsou srovnatelné se studiem univerzitním. Ve srovnání s univerzitami jsou polytechniky více prakticky zaměřené.

Další informace lze hledat na následujících webových stránkách:

New Zealand Universities www.nzvcc.ac.nz

Polytechniky www.leadingchange.ac.nz

International Student Services:  www.education-newzealand.org

NZ Qualilfication Authority www.nzqa.govt.nz

Studium v Aucklandu www.studyauckland.com

NZ Study Opportunities www.excellence.co.nz

Internship NZ www.councilexchanges.org.nzJazykové pobyty organizovány ve spolupráci s CK STELLA TRAVEL